ด้วยความร่วมมือระหว่างคณะผู้บริหารชาวไทย และ Arrix Intergrated ผู้เชี่ยวชาญการบำรุงรักษาอาคารจากประเทศออสเตเลียได้ร่วม
ก่อตั้ง บริษัทสยาม–แอริคซ์ เซอร์วิส จำกัด  เมื่อ ปี พ.ศ. 2542 ซึ่งได้ผสมผสานแนวคิดการจัดการทุกขั้นตอนของ กระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อนำผลที่เน้นประสิทธิภาพของการบริการสู่บริษัทคู่ค้าด้วยการนำ เอาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัย และผลิตภัณฑ์น้ำยาเคมีที่ไม่ทำลายสภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของกระบวนการปฏิบัติงาน การบริการคุณภาพมาตรฐานสากล

นโยบายคุณภาพ (Quality Policy )
                  ด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายของผู้บริหาร เพื่อให้การบริการมีมาตรฐานและพัฒนาตลอดเวลา จึงนำระบบการควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน และการวางแผนตามระบบคุณภาพการบริการมาตรฐานสากล (International Standard Quality Service ) มาเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับ โดยกำหนดนโยบาย (Quality Policy ) "มอบคุณภาพการบริการให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด" (Total Commitment To Customer Satisfaction ) เพื่อให้นโยบายคุณภาพบรรลุผลในภาคปฏิบัติ
                  1. บริษัทฯ ได้นำมาตรฐานระบบการจัดการภาพมาประยุกต์ใช้
                  2. การติดตามตรวจสอบระบบคุณภาพของทุกส่วนงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
                  3. บริษัทฯ มุ่งเสริมความรู้และฝึกอบรมด้านคุณภาพแก่พนักงานเพื่อสร้างทักษะของการปฏิบัติงาน

            
บริษัท สยาม - แอริคซ์ เซอร์วิส  จำกัด Siam - Arrix Service CO., Ltd. © 2009 Design by WebDesignTHai