ทำไมต้อง Siam – Arrix
                  จากนโยบายคุณภาพ “มอบคุณภาพการบริการให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด” บริษัทฯ จึงนำระบบการบริหารงาน
ที่มีแนวทางการให้บริการที่ชัดเจน รวมถึงความพร้อมของทีมงานและการประสานงานที่รวดเร็วฉับไวเพื่อให้ลูกค้า
ได้รับการสนองตอบในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นบริษัทฯ ได้เตรียมพร้อมสำหรับการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
และเพื่อมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้

การอบรม และการพัฒนาบุคลากร
                  นอกเหนือจากการอบรมให้ความรู้ขั้นพื้นฐานเพื่อสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญ
ในการเสริมความรู้และทักษะการบริการ โดยจัดแผนการอบรมรวมทั้งการเสริมวิทยาการเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
และสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานทุกระดับ มีความรู้และความสามารถสร้างทักษะและเทคนิคการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่างๆ รวมถึงการพัฒนาการทำงานอย่างเป็นระบบ และบริษัทฯ ยังได้สร้างสรรค์กิจกรรมพิเศษ ที่ส่งเสริมและพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อเสริมทักษะให้พนักงานตระหนักถึงหน้าที่รับผิดชอบ การประสานงานและการทำงานเป็นทีม โดยวิทยากรทั้งในและนอกองค์กร

เครื่องมืออุปกรณ์และผลิตภัณฑ์
                  บริษัทฯ สรรหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ เพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็ว
ในการให้บริการ อันนำมาซึ่งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ก่อเกิดประสิทธิผลสูงสุด

                  บริษัทฯ มีระยะมาตรฐานคุณภาพสากล จึงคัดสรรเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองคุณภาพมาตรฐานกระบวนการผลิต
ที่ดี และทุกผลิตภัณฑ์ผ่านการทดสอบคุณภาพที่มีประสิทธิภาพสูง อีกทั้งไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีเอกสารปลอดภัย
ที่มีรายละเอียดของส่วนประกอบแต่ละผลิตภัณฑ์ (MSDS) ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความปลอดภัย     <รูปเครื่องมืออุปกรณ์>

บริษัท สยาม - แอริคซ์ เซอร์วิส  จำกัด Siam - Arrix Service CO., Ltd. © 2009 Design by WebDesignTHai